05:03

1402/07/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: بناهای تاریخی
گیلان به لحاظ تراکم آثار تاریخی چهارمین استان کشور شناخته‌شده و به دلیل شرایط اقلیمی هم ازجمله مناطقی است که بیشترین آسیب متوجه بناهای تاریخی‌اش می‌شود و پرواضح است که اعتبارات مرمتی اندک، کفاف مرمت و حفاظت آنها را نمی‌دهد.
اختصاصی/ صبح رانکوه: روستای تاریخی امام روستای قدیمی که تاریخ،با طبیعت تلفیق شده است متاسفانه بناهای با شکوه این روستای قدیمی در حال تخریب است در این زمنیه می بایست بطور اضطراری مرمت وباسازی صورت گیرد. عکس ها:حسین نوروزی    

اخبار مهم