05:00

1402/09/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: بریکس
قاسم رضائیان، عضو هیات نمایندگان ایران در یادداشت خود به عضویت ایران در گروه‌ها و پیمان‌های بین‌المللی پرداخته و بر ضرورت استفاده از فرصت‌های ناشی از عضویت در آنها تأکید کرده است

اخبار مهم