22:58

1402/09/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: بافتهای فرسوده
مهندس رجایی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، بافتهای تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گرانبهایی از فرهنگ ، دانش معماری و شهرسازی بومی اند و به عنوان جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و کشوری تلقی می شوند و از آنجاکه بخش های قدیمی شهرها حامل روح اجتماعی وفرهنگی

اخبار مهم