03:47

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: باستان شناسي
روستای  بويه از توابع دهستان سمام از بخش رانكوه شهرستان املش، در ميان ارتفاعات البرز غربي، گذشتهاي بس درخشان دارد كه غبار زمان آن را مستور و به بوته فراموشي سپرده است.     صبح رانکوه-دکتر ولی جهانی: در سده هاي نخستين اسلام و زماني كه خلفاي بغداد در

اخبار مهم