05:13

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: اورژانس 123
 به گزارش رانکوه نیوز، شرکت مانی ، آریو گیل در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی شاغل در اورژانس اجتماعی شهرستان های آستارا ، رشت ، رودبار و لاهیجان نسبت به جذب نیروی خدمات تخصصی اقدام نماید  .  شرایط جذب نیرو، منابع و رشته های مورد نیاز به

اخبار مهم