16:57

1402/09/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: انوش عبدالله پور
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در دومین جلسه شورای اسلامی در شهر املش و رانکوه که امروز (۱۶ مردادماه) برگزار شد، انوش عبدالله پور با کسب 4 رای از 5 عضو شورا، به عنوان سرپرست شهرداری ااملش و رمضان زلفعلی زاده با کسب 5 رای از 5 عضو شورا، به

اخبار مهم