15:36

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: امربه معروف نهی از منکر
روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه از صدور حکم جلب فردی که به شکل نامتعارف نهی از منکر کرده بود و همچنین ۲ خانم به اتهام تظاهر به کشف حجاب خبر داد.

اخبار مهم