افراطی گری - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
در نکوهش افراطی گری و در ستایش تساهل و مدارا ۱۴ دی ۱۳۹۳

در نکوهش افراطی گری و در ستایش تساهل و مدارا

افراطی گری زشت و مذموم است. افراطی گری و رادیکالیسم منجر به تولید خشونت میشود. خشونت پدیده ای مخرب و ویرانگر است و افت توسعه     صبح رانگوه: در همه تحولات سیاسی و اجتماعی رادیکالیسم منجر به چند دستگی و تشتت در میان نیروها و کنشگران سیاسی،دور شدن از آرمانها،تحلیل و هدر رفتن نیروها […]