09:22

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: آیین تکریم و معارفه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  هوشنگ عباسقلی زاده در مراسم تکریم ومعارفه شهردار رانکوه با بیان اینکه یکی از اصول مهم در سپردن کار با اشخاص اینست که کسی که اینکار را می پذیرد عاشق این کار باشدافزود:کار شهرداری ،یکی از کارهای سنگینی است که نیاز به برنامه ریزی

اخبار مهم