03:37

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: آیا زنان روزه دار تر از مردانند؟
خدمات مضاعف زنان روزه دار در برخی خانواده های ایرانی آیا زنان روزه دار تر از مردانند؟       شکی نیست که ورود بدعت های جدید در اکثر آئین های مذهبی،غیر مذهبی و حتی سورها و سوگ های ملی و محلی مان سبب شده است شکل و فرم

اخبار مهم