03:40

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: آل کیا در گیلان
رانکوه نیوز/ مرتضی یوسف زاده: پس از او فرزندش سیدعلی کیا رهبری قیام رادردست گرفت هرچند که توان مقابله نداشت دل به کمک سادات مرعشی مازندارن بسته وراهی آن سرزمین شد.درمیان همراهان او افرادی مثل”سالوک مردآویج،محمد تاج الدین برفجانی،تالش دیلمانی ،کاووس، خدادادوبدی،هندوبابا،دانی کوچانی،پاشا کیاتجنی،اسماعیل داخلی و…برخی از ناخرسندان جمع

اخبار مهم