07:09

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار املش
آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار املش از محل اعتبارات داخلی، مجهز به یک دستگاه سل کانتر جدید شد.

اخبار مهم