اختصاصی صبح رانکوه:  روستای اُمام/ عکاس: احترام پورمحمدی املشی:      

اختصاصی صبح رانکوه:  روستای اُمام/ عکاس: احترام پورمحمدی املشی: