به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، برداشت هندوانه در ۱۲۰۰ هکتار از اراضی هندوانه کاری منطقه چاف شهرستان لنگرود آغاز شد.        

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، برداشت هندوانه در ۱۲۰۰ هکتار از اراضی هندوانه کاری منطقه چاف شهرستان لنگرود آغاز شد.

 

 

برداشت هندوانه در چاف لنگرود   1

برداشت هندوانه در چاف لنگرود   2

برداشت هندوانه در چاف لنگرود  3

برداشت هندوانه در چاف لنگرود  4

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 13

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 5

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 8

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 9

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 10

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 11

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 12  برداشت هندوانه در چاف لنگرود 15

برداشت هندوانه در چاف لنگرود 6

برداشت هندوانه در چاف لنگرود7