به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، برداشت چین دوم برگ سبز چای در روستای گرکرود رانکوه املش همزمان با برداشت تمشک شده است . تصاویر زیر ،اختصاصی صبح رانکوه  می باشد که توسط حمید لطفی به تحریریه صبح رانکوه ارسال شده است.        

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، برداشت چین دوم برگ سبز چای در روستای گرکرود رانکوه املش همزمان با برداشت تمشک شده است . تصاویر زیر ،اختصاصی صبح رانکوه  می باشد که توسط حمید لطفی به تحریریه صبح رانکوه ارسال شده است.

 

 

چین دوم گرکرود 3

تصویر 3

چین دوم گرکرود 2

چین دوم گرکرود 1

تمشک

  تصویر 4

 

تصویر 2