رییس سازمان چای از قرار داد صاحبان ۳۰ کارخانه چایسازی گیلان و مازندران با این سازمان قرارداد خبر داد.

به گزارش رانکوه نیوز، حبیب جهانساز، رییس سازمان چای گفت: تاکنون صاحبان ۳۰ کارخانه چایسازی در استان‌های گیلان ومازندران برای خرید برگ سبز از چایکاران با این سازمان قرارداد بستند.

او با اشاره به فعالیت ۱۸۰ کارخانه چایسازی در شمال کشورپیش بینی کرد. افزود:تا آغاز برداشت برگ سبزچای هم با صاحبان دیگر واحد‌های چایسازی قرار داد بسته شود.

رییس سازمان چای گفت: در صورت مناسب بودن شرایط جوی چین برگ سبز چای از باغ‌های شمال کشور با پیش بینی ۱۳۰ هزارتن محصول هفته اول اردیبهشت آغاز شود.

حبیب جهانسازبا اشاره به اینکه بیش از ۵۰ هزارخانوار چایکار گیلان ومازندران امسال از ۲۵ هزار هکتار باغ برگ سبز چای برداشت می‌کنند. افزود:برگ سبز چای در سه مرحله بهاره، تابستانه و پائیزه برداشت می‌شود.

انت