یک واحد نانوایی متخلف به علت استعمال مکرر جوش شیرین در تهیه نان، علی رغم آموزشهای مکرر بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان املش، در معیت مامور اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان، پلمپ گردید به گزارش رانکوه نیوز؛ یک واحد نانوایی متخلف به علت استعمال مکرر جوش شیرین در تهیه نان، علی […]

یک واحد نانوایی متخلف به علت استعمال مکرر جوش شیرین در تهیه نان، علی رغم آموزشهای مکرر بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان املش، در معیت مامور اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان، پلمپ گردید

به گزارش رانکوه نیوز؛ یک واحد نانوایی متخلف به علت استعمال مکرر جوش شیرین در تهیه نان، علی رغم آموزشهای مکررتوسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان املش، در برنامه سلامت رمضان سی ام اردیبهشت در معیت ماموران  اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان، پلمپ گردید