• امروز : سه شنبه - ۳۱ فروردین - ۱۴۰۰
  • برابر با : 9 - رمضان - 1442
  • برابر با : Tuesday - 20 April - 2021
1

ویزیت رایگان نمازگزاران جمعه املش /مراسم یادبود۱۷شهیدشهرستان املش

  • کد خبر : 23201
  • ۰۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۵
ویزیت رایگان نمازگزاران جمعه املش /مراسم یادبود۱۷شهیدشهرستان املش

۹۳نمازگزارجمعه شهرستان املش رایگان معاینه شدند.      پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: اکرم پاکزادرئیس جمعیت هلال احمرشهرستان املش  گفت: باهدف نکوداشت سالروزاقامه اولین نمازجمعه کشور درتهران به امامت آیت اله طالقانی وتأسیس این نهادبه دستورامام راحل(ره)،بابرنموددوچادرامدادی درورودی مصلای امام خمینی(ره)این شهرستان،۹۳نمازگزارزن ومرداملشی به لحاظ فشارخون رایگان معاینه شدند جلسه ورزشی درفرمانداری املش هفتاددرصداعتبارات ورزشی […]

۹۳نمازگزارجمعه شهرستان املش رایگان معاینه شدند.

 

 

 پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: اکرم پاکزادرئیس جمعیت هلال احمرشهرستان املش  گفت: باهدف نکوداشت سالروزاقامه اولین نمازجمعه کشور درتهران به امامت آیت اله طالقانی وتأسیس این نهادبه دستورامام راحل(ره)،بابرنموددوچادرامدادی درورودی مصلای امام خمینی(ره)این شهرستان،۹۳نمازگزارزن ومرداملشی به لحاظ فشارخون رایگان معاینه شدند

جلسه ورزشی درفرمانداری املش

هفتاددرصداعتبارات ورزشی شهرستان املش تخصیص یافته است.

مهدی جعفری فرمانداراملش درجلسه ورزشی باحضوررؤسا،نواب رؤساومربیان ورزشی این شهرستان گفت:۴میلیاردو۸۸۰میلیون ریال اعتباردربخش ورزش ازمنابع مختلف سال گذشته به شهرستان املش برای تکمیل سالن ورزشی بانوان استادکلایه،سیستم گرمایشی سالن ورزشی۲۲بهمن واقع درپارک گلستان املش، وزمین های ورزشی روبازوهمچنین تعمیرات وتجهیزات ورزشی اختصاص یافت که تاکنون۷۰درصدآن تخصیص یافته است.

فرمانداراملش اضافه کردباتوجه به استعدادفراوان ورزشی ونهفته دراین شهرستان همه هیأت های ورزشی شهرستان املش بایدفعال وپویاباشندتاازهرزرفتن استعدادهای بالقوه جلوگیری شود

محمدمهدی رهبری املشی نماینده مردم املش ورودسربااشاره به این که۴میلیاردریال اعتبار ورزشی شهرستان املش راسال جاری تأمین خواهدنمود؛گفت:سندتوسعه ورزش بایدبرای شهرستان املش طراحی، تهیه واجراشودوهمه بایددرمسیراعتلای ورزش شهرستان تلاش نمایندوبانقدعالمانه،منصفانه وازروی دغدغه ودلسوزی به پیشبردامورورزشی به همدیگرکمک نمائیم.

وی ازتوجه بیش ازحدمسئولان استانی به ورزش مرکزاستان وشهرستان انزلی انتقادکردوگفت: بایدبه همه مناطق گیلان به طورمساوی دیده شودوبه مناطق محروم توجه بیشتری شود.

اسداله تاباررئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان املش هم درادامه گفت:سالن ورزشی بانوان استادکلایه که احداث آن ازسال۸۶آغازشده بودپس ازتکمیل دراواخرسال گذشته موردبهره برداری قرارگرفته واحداث سیستم گرمایشی سالن ورزشی۲۲بهمن املش هم آغازشده وباتوجه به این که شهرستان املش به لحاظ برخورداری ازسالن های ورزشی چندمنظوراشباع شده واز داشتن سالن های ورزشی تخصصی محروم است؛احداث سالن های ورزشی تخصصی بایددر اولویت پروژهای ورزشی این شهرستان قرارگیردو استعدادیابی وورزش قهرمانی در کنار ورزش همگانی موردتوجه هیأت های ورزشی شهرستان قرارگیرد.

درپایان محمدنیری مشاورمدیرکل ورزش وجوانان گیلان درشهرستان املش گفت:برای رسیدن به قله ورزش قهرمانی بایدازمسیرورزش همگانی عبورکردوهیأت های ورزشی بازوان اداره ورزش وجوانان است که البته نیازبه حمایت وتوجه بیشتری درزمینه زیرساخت های موردنیازدارند.

درپایان هریک ازمربیان ورؤسا ونواب رؤسای هیأت های ورزشی ضمن ارائه گزارش کار،واگذاری سالن های ورزشی به افراددربخش خصوصی رامهمترین مشکل امسال کارورزشی خویش عنوان نمودندو تجدیدنظردراین زمینه راخواستارشدند.

مراسم یادبود۱۷شهیدشهرستان املش

مذاکرات وتوافق هسته ای ایران باشش کشورزیاده خواه دنیا،یک نوع پیروزی منطق برایده جنگ بود.

این مطلب راحجهالاسلام فخرالدین صابری مدیرموزه ملی قرآن کریم ورئیس ستاداماکن مذهبی سازمان میراث فرهنگی کشوردرمراسم یادواره۱۷شهیداملش که عصرروزگذشته درمسجدشهدای املش برگزار شد؛عنوان نمودوگفت:همه مابایدحافظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی وقدردان دانشمندان هسته ای باشیم وبایدتمام قالبلیت های دفاعی وامنیتی کشورمان رامحکم حفظ کنیم ودررونداین مذاکرات وتوافق هسته ای اخیرایران باپنج باضافه یک بیش ازهمه اسرائیل وصهیونیست هاراکه دشمن بشریت اند عصبانی وخشمگین شدندوهمه مامدیون رهبرمعظم انقلاب هستیم که باهوشیاری وراهنمایی های حکیمانه اش وایستادگی ومقاومت مردم عزیزایران واعتمادبه نفس وخستگی ناپذیری همراه باعزت نفس تیم مذاکره کننده ایرانی درمقابل نمایندگان شش کشورزیاده خواه معروف دنیاکه هیچ کدام آنهاهرگزحرفی راازروی منطق نزده وحرف منطقی رانپذیرفته اندودارای سوابق سوء وناخوشایندآنهابرای همه ملت های کوچک وبزرگ دنیاثابت شده است؛باعث شدکه باکنارگذاشتن زبان تهدیدباایران اسلامی مذاکره کنند وایران هسته ای رابه رسمیت بشناسندوبه خواسته های ماتوجه کنندالبته مذاکره یعنی معامله هردوطرف بایدبه حرف های طرف مقابل توجه کنندوکمی ازخواسته های خویش عدول نمایندتابه توافق برسندولی این کارمابه معنی آن نیست که ماشیفته آمریکائی هاشده ایم ماخواستیم به دنیاثابت کنیم که مسئله هسته ای ماازاول صلح آمیزبوده وهست وخواهدبودهمانگونه که رهبرمعظم انقلاب فرموده اندومسئله اران هراسی واسلام هراسی سناریووتوطئه دشمنان مابودوماهرگزدربرابردشمن تسلیم نخواهیم شدوازهمیشه ازرهبر خویش پیروی خواهیم نمود.

این یادواره بامداحی هم همراه بود.

مراسم روزحفاظت ازجنگل دراملش

همزمان باهشتم مردادروزحفاظت ازجنگل ازشش جنگل بان،محیط بان ومردم محلی شهرستان املش که درحفاظت ازجنگل های این شهرستان تلاش بیشتری نموده اند،قدردانی شد.

درمراسمی که روزگذشته یاهمکاری اداره محیط زیست واداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان املش درنمازخانه این اداره برگزارشد؛ابتداعبدالعلی رهنماسرپرست جدیداداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان املش درگزارشی اعلام نمودکه ازمجموع۳۷هزارهکتارازعرصه های ملی شهرستان املش۲۰ هزارهکتارآن عرصه های جنگلی است که بایدحفاظت،مراقبت واحیاءآن بیشترازبهره برداری اصولی موردتوجه همگان قرارگیردوجنگل موهبتی ازموهبت های الهی است که لطمه زدن به آن باعث خسران وزیان به نسل فعلی وبعدی می شود.

درادامه عباس ملکی رئیس اداره محیط زیست شهرستان املش گفت:مردم وجوامع محلی درحفظ و صیانت ازجنگل نقش مهم وبسزایی دارندودرمواقع لزوم وبحرانی حتی زودترازنیروهای امدادی وارد عمل می شوندوخوب می دانندکه جنگل همچون سایرمواهب ونعمت های خدادادی امانتی است که امروزدراختیارماقرارگرفته تاازآن بهره برداری منطقی وعاقلانه نمائیم وصحیح وسالم دراختیارنسل بعدی قراردهیم.

خادم بخشدارمرکزی هم گفت:بایددست افرادسودجوومتخلف ازجنگل وسایرعرصه های ملی وطبیعی کوتاه شودودرصورت مشاهده برخوردجدی شودوازساخت وسازهای غیراصولی وبی رویه درحاشیه جنگل ممانعت شودتاباعث تخریب جنگل نشود.

درپایان ازشش جنگلبان،محیط بان وردم محلی شهرستان املش که درحفاظت ازجنگل تلاش وهمکاری زیادی نموده اندبااهداهدیه قدردانی شد./ املش خبر

 

لینک کوتاه : https://rankoohnews.ir/?p=23201

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.