اختصاصی/صبح رانکوه:  این کاوش از دوره عصر آهن در سال ۱۳۹۱ در منطقه سیاسو مرز بین املش و رودسر به سرپرستی شهرام رامین انجام شده است. عکس ها: دکتر ولی جهانی

اختصاصی/صبح رانکوه:  این کاوش از دوره عصر آهن در سال ۱۳۹۱ در منطقه سیاسو مرز بین املش و رودسر به سرپرستی شهرام رامین انجام شده است.

عکس ها: دکتر ولی جهانی

کاوش-سیاه-سو-رودسر5 کاوش-سیاه-سو-رودسر7 کاوش-سیاه-سو-رودسر6 کاوش-سیاه-سو-رودسر-4 کاوش-سیاه-سو-رودسر-2 کاوش-سیاه-سو-رودسر-3