بخشی از عکس های  از مساکن روستایی شهرستان املش که توسط تعدادی از دوستان گروه اعتلای املش به اشتراک گذاشته شده است.    

بخشی از عکس های  از مساکن روستایی شهرستان املش که توسط تعدادی از دوستان گروه اعتلای املش به اشتراک گذاشته شده است.

 

 

مساکن-روستایی1

مساکن-روستایی2

مساکن-روستایی3

مساکن-روستایی4

مساکن-روستایی5

مساکن-روستایی6