به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، مراسم جشن شکوفه ها امروز ( دوشنبه) در سی و یکمین روز شهریور ماه برای دانش آموزان کلاس اولی در  روستای جیرگوابر رانکوه  برگزار شد.

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، مراسم جشن شکوفه ها امروز ( دوشنبه) در سی و یکمین روز شهریور ماه برای دانش آموزان کلاس اولی در  روستای جیرگوابر رانکوه  برگزار شد.

زنگ-شکو-فه-ها40

زنگ-شکو-فه-ها41

زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگواب13 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگواب14 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگواب15 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگواب16 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگواب17 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگواب18 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگواب19 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر1 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر2 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر3 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر4 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر5 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر6 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر7 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر8 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر9 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر10 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر11 زنگ-شکوفه-ها-در-جیرگوابر12