به گزارش سرویس چندرسانه ای صبح رانکوه، قسمت ۷۶از مجموعه طنز دکتر سلام  منتشرشد:

به گزارش سرویس چندرسانه ای صبح رانکوه، قسمت ۷۶از مجموعه طنز دکتر سلام  منتشرشد: