به گزارش سرویس چندرسانه ای صبح رانکوه، قسمت۶۳ از مجموعه طنز دکتر سلام  منتشرشد:    

به گزارش سرویس چندرسانه ای صبح رانکوه، قسمت۶۳ از مجموعه طنز دکتر سلام  منتشرشد: