ایستاده راست: سید حسین جلالی مسؤول دفتر ازدواج و طلاق_  اقا سید شفیع حسینی . نشسته از راست:  ملا رفیع رفیعی _ حاءری_ عظیم جلالی _محمد رضا کاظمی

علمای-املش-دهه-20

ایستاده راست: سید حسین جلالی مسؤول دفتر ازدواج و طلاق_  اقا سید شفیع حسینی

. نشسته از راست:  ملا رفیع رفیعی _ حاءری_ عظیم جلالی _محمد رضا کاظمی