مدیرجهادکشاورزی از شالیکاران خواست تا در انتخاب بذرسالم دقت کرده ونسبت به ضدعفونی کردن برای کنترل بیماریهای رایج برنج اقدام کنند

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: نخستین مرحله ازفرآیند تولیدبرنج، خزانه گیری برنج پس ازشخم است که برای هرهکتاربطورمتوسط درکشت سنتی ۸۰ کیلوگرم وکشت مکانیزه ۴۰ کیلوگرم میباشد

وی افزود:ضدعفونی بذرشالی برای جلوگیری ازبیماریهای قارچی وباکتریایی ضروری است وبه کشاورزان توصیه میشود ازسموم قارچکش توصیه شده ازقبیل سلست، تریفمن ، رورالTs استفاده شود.

صفری تصریح کرد:درسال جاری درسطح شهرستان بیش از۲۶ تن انواع بذرگواهی شده ارقام هاشمی، گیلانه، آنام توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی وکارگزاران بخش خصوصی توزیع گردید؛

مدیرجهادکشاورزی درپایان ضمن تاکید برضرورت توجه وبرنامه ریزی اصولی برای تامین بذورگواهی شده عنوان کرد:درصورت اعمال مدیریت صحیح وهمه جانبه درمسایل زیربنایی، مکانیزاسیون، مصرف نهاده ها ازجمله بذور وکاربردروشهای بهزراعی میتوان با بهره وری حداکثرازظرفیت تولید به خوداتکایی دراین محصول مهم درسطح شهرستان دست یافت.

انتهای پیام/