مهندس مژگان نوری، با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا طی ۵ دوره فعالیت خود منشا بسیاری از اقدامات تاثیرگذار و موجب تسریع بخشیدن عمران و آبادانی بسیاری از شهرها و روستاها در کشور شده اند؛ تاکید نمود : باید در تمرین مردم سالاری  بستر همراهی های اجتماعی و رفع دغدغه های مردم را بیشتر فراهم نماییم چراکه هر گونه برخورد سلیقه ای می تواند بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار باشد.

مشاور اسبق فرماندار تهران ؛ همراهی و همگامی مردم با شوراها رانیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: شورا یک نهاد تصمیم گیری جمعی مبتنی بر شیوه دمکراسی است لذا اگر مردم به عنوان کسانی که اعضای شوراها به عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.

اولین شهردار زن کشور با تاکید بر اینکه مردم باید در انتخابات شوراها افرادی را که دارای منش شورایی هستند برای این نهادها انتخاب کنند؛ تصریح نمود : متاسفانه برخی از اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خود متصور می شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی ماند بنابراین حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد بلکه به اصلاح ذهنیت های مطلق گرای برخی دست اندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیز نیازمند است.

مژگان نوری با تشریح چالش های قبل و بعد شکل گیری شوراهادر کشور ؛ تاکید کرد : متاسفانه چالش های و تنگناهای ناشی از ساختار مدیریت شهری و همچنین چالش های سیاسی، اداری، سازمانی، حقوقی، اقتصادی و. . . این نهاد مردمی را آنچنان در کشمکش مجادلات قرار می دهد که عملا دستاوردهای موفقیت آمیز شوراها را به حد اقل تنزل می دهد.

وی فقدان قدرت تصمیم گیری و سیاستگذاری های اجرایی در اموری که خارج از حیطۀ شهرداری هاست را از نقاط چالش برانگیز شوراها برشمرد و تصریح کرد : مطالبات افکار عمومی از شوراها با میزان قدرت قانونی-اجرایی و عملکردهای اعضای این نهاد بسیار فاصله دارد لذا شوراها فاقد ارتباط قانونی و نظام مند با همدیگر و نـهادهای ذی‏ربـط در مدیریت شهری در سطح محلی و مـلی هـستند و اختیارات قانونی لازم را برای نظارت بر عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی مستقر در شهر را ندارند که باید بازنگری شود .

رئیس سابق شورای اسلامی شهر املش در پایان با تاکید بر اینکه باید ساختار گذشته شهرداری ها تعقییر نماید ؛ خاطرنشان کرد : وقتی صحبت از مدیریت شورایی در میان است نظر به اینکه در شورا، طرحها و پیشنهادهای نو، متعدد و متنوع مطرح اسـت، توسعۀ کـمّی و کیفی این ایده ها مستلزم پیدایش بخشها و نهادهای جدیدی است که لازم می باشد در گام نخست، ساختار قبلی شهرداری ها تغییر کند.

انتهای پیام /