به گزارش خبرنگار صبح رانکوه در این دیدار فرماندار شهرستان لنگرود گفت : جهت مدیریت شهری باید از طرح های نو استقبال شود . سید رضا جوادپور افزود : در طراحی های شهری باید از معماری های بومی استفاده شود .              

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه در این دیدار فرماندار شهرستان لنگرود گفت : جهت مدیریت شهری باید از طرح های نو استقبال شود .
سید رضا جوادپور افزود : در طراحی های شهری باید از معماری های بومی استفاده شود .

 

 

 

 

 

 

 

photo_2016-11-22_23-27-41

photo_2016-11-22_23-27-46

photo_2016-11-22_23-28-05