گفتنی است، پیش از این صفر شریفی بخشدار اطاقور بود.