رزمایش واکسیناسیون وپیشگیری از بیماری مشترک بین انسان ودام در شهرستان املش برگزار شد       مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش در حاشیه این رزمایش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: بمنظور مصون سازی، کاهش آسیب پذیری وتمرین افزایش سطح آمادگی وهماهنگی بین ادارات مختلف شهرستانی درهنگام شیوع احتمالی بیماریهای مشترک بین […]

رزمایش واکسیناسیون وپیشگیری از بیماری مشترک بین انسان ودام در شهرستان املش برگزار شد

 

 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش در حاشیه این رزمایش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: بمنظور مصون سازی، کاهش آسیب پذیری وتمرین افزایش سطح آمادگی وهماهنگی بین ادارات مختلف شهرستانی درهنگام شیوع احتمالی بیماریهای مشترک بین انسان ودام درسطح شهرستان با همکاری شبکه دامپزشکی املش وبا حضورسایرادارات ذی مدخل اقدام به برگزاری رزمایش واکسیناسیون وپیشگیری از بیماری مشترک بین انسان ودام..شاربن..درحوزه پدافندغیرعامل در روستای گرکرود برگزار شد

 

 

محمد صفری افزود: با اجرای این رزمایش میتوان انتظارداشت که سطح آمادگی وتاب آوری شهرستان درحوزه پدافندغیرعامل وبیماریهای مشترک بین انسان ودام در هنگام شیوع احتمالی بیماری افزایش یابد.

 

 

وی یادآور شد: در خردادماه سال جاری نیزمدیریت جهادکشاورزی املش درحوزه پدافندغیرعامل اقدام به برگزاری رزمایش توسعه وترویج مبارزه بیولوژیک زراعت برنج درجهت کاهش مصرف سموم وآلودگیهای زیست محیطی درسطح ۵۰ هکتار شهرستان املش نموده بود.