شیوع ناگهانی ڪروناویروس به‌عنوان ویروس نوظهور موجب بروز وحشت و اضطراب غیر واقعی در بین مردم شده است.

‍ گر نگهدار من آن است که من میدانم
شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد.

شیوع ناگهانی ڪروناویروس به‌عنوان ویروس نوظهور موجب بروز وحشت و اضطراب غیر واقعی در بین مردم شده است. این ویروس زمانی قدرتمند و مخرب است ڪه با سیستم ایمنی ضعیف روبه‌رو شود. مهم‌ترین عاملی ڪه سیستم ایمنی را تضعیف و این ویروس را قوی می‌ڪند، استرس است. تغییر ترشح هورمون‌ها به هنگام استرس سبب ڪاهش تعداد و اختلال عملڪرد گلبول‌های سفید خون می‌شود ڪه به مثابه سربازان محافظ بدن در مقابل بیماری‌های عفونی عمل می‌کنند، بنابراین سیستم ایمنی تضعیف می‌شود و مجموعه تغییرات ناشی از استرس، انسان را در معرض انواع اختلالات قرار می‌دهد.
مهم‌ترین عامل برای مصونیت‌بخشی در شرایط ڪنونی، برنامه‌ریزی صحیح برای آرامش‌بخشی به خانه است ڪه در این راستا راهڪارهایی برای مدیریت استرس پیشنهاد می‌شود:

١-آگاهی: اولین و مفیدترین ڪاری ڪه درحال حاضر نقش مهمی در ڪنترل شیوع بیماری و مدیریت ترس و عدم اطمینان دارد، پیدا ڪردن منابع موثقی از اطلاعات دقیق و دنبال ڪردن آنها است. چرا ڪه این امر باعث می شود تا از شایعات دور بوده و تصویر شفافی از وضع موجود ارائه می دهد و همچنین باعث می‌شود در دام افراد سودجویی ڪه از فرصت پیش آمده برای فروش اجناس موردنیاز با قیمت های نجومی استفاده می ڪنند، نیفتیم.

٢-آموزش برای ڪاهش شیوع بیماری:با استفاده از اطلاعات صحیح ڪسب شده درباره این ویروس و نحوه شیوع و انتقال آن و راه های پیشگیری ، قادر خواهیم بود ریسڪ ابتلا را به حداقل برسانیم.
طرز فڪر خود را درباره این مسئله اصلاح ڪنید:
نمونه از باورهای ناڪارآمد: ناچیز انگاری (من قوی تر از آنم ڪه ڪرونا بگیریم؛ دارن الڪی شلوغش می ڪنن و …) یا فاجعه سازی (ڪرونا ڪنترل نمیشه، هر حرڪتی ما رو به ڪرونا نزدیڪ می ڪنه و …)
نمونه باورهای ڪارآمد: ڪرونا مسئله ای مهم اما قابل ڪنترل است، با رعایت توصیه های بهداشتی می توان احتمال ابتلا را ڪم ڪرد؛ می توانم یاد بگیرم چطور نگرانی هایم را در این زمینه ڪنترل کنیم
٣-به خداوند بزرگ توڪل ڪنیم. از او ڪمڪ بخواهیم و همه امور را به خداوند بزرگ بسپاریم، چرا اینڪه هر آنچه خدا بخواهد همان می‌شود. انسانی ڪه ایمان واقعی به قدرت خداوند دارد هرگز ناامید و مأیوس نخواهد شد.
۴-استرس خود را تا حدی طبیعی بدانیم. داشتن ترس منطقی برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با آن ضروری است. بی احتیاطی، مراقبت نڪردن و شوخی تلقی ڪردن آن عواقب غیر قابل جبرانی دارد؛ اما در طرف مقابل، اضطراب بیش از حد موجب استیصال، تضعیف سیستم ایمنی بدن و موفقیت ویروس ڪرونا می‌شود. پس اضطراب طبیعی داشته باشیم و با توڪل بر خداوند مهربان به دنبال مقابله با مشڪل و برقراری آرامش در زندگی باشیم.
۵-این روزها دریچه ذهن پر از افڪار منفی است، پس افڪار منفی را از خود دور ڪنیم و به آنچه در ذهنمان می‌گذرد، دقت ڪنیم. سعی ڪنیم فڪرهای مثبت و ڪارآمد را جایگزین فڪرهای منفی ڪنیم.
۶-نگرانی خود را به راهڪار تبدیل ڪنیم. به جای گفتن چرا من نگرانم و پرسش‌هایی از این قبیل، از خود بپرسیم من در این موقعیت چه ڪار می‌توانم بڪنم و راهڪارهای سازگارانه برای ڪنترل نگرانی پیدا ڪنیم.
٧-تڪنیڪ‌های مدیریت استرس را تمرین ڪنیم. تڪنیڪ‌هایی نظیر ریلڪسیشن، مدیتیشن، تنفس عمیق، ورزش ڪردن، مطالعه ڪردن، صحبت ڪردن با همسر، دوست، همڪار و موارد مشابه در این زمینه مفید است.
٨-سالمندان و افراد با بیماری‌های زمینه‌ای جسمی و روانی، در مقابل استرس و اضطراب شڪننده‌تر هستند.استرس‌ها مانند آتشی ڪه به خرمن زده شود به تجارب ناخوشایند قبلی جرقه می‌زند ڪه مهار و مقابله با آن مشڪل است، بنابراین مراقب سالمندان و ڪسانی ڪه بیماری‌های زمینه‌ای جسمی و روانی دارند باشیم. آن‌ها را در معرض نگرانی‌های ایجاد شده قرار ندهیم و تغذیه مناسب و شرایط روحی و روانی مطلوبی برای آن‌ها فراهم ڪنیم.
٩-در شرایط حاضر، انتشار اطلاعات ناصحیح و شایعات بی اساس اثرات تخریبی بسیار دارند. برای خودمان منابع مطمئن اخبار را در نظر بگیریم و بڪوشیم با ارسال هر مطلبی تا حد امڪان چرخه انتشار شایعات را قطع ڪنیم.
١٠-مراقب حال اطرافیانمان باشیم و اخبار خوب را برای اطرافیان مخابره ڪنیم.
١١-اگر تحمل استرس برایمان سخت است از یڪ روان‌شناس ڪمڪ بگیریم.

راضیه رستمی فر
روانشناس و مسئول مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان املش