به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در شهرستان های رودسر و املش برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده مردم و نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس اسلامی این دو شهرستان همراه شد.      

به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در شهرستان های رودسر و املش برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده مردم و نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس اسلامی این دو شهرستان همراه شد.

 

 

 حضور کاندیدای انتخاباتی مجلس در راهپیمایی ۲۲بهمن 2 حضور کاندیدای انتخاباتی مجلس در راهپیمایی ۲۲بهمن 3 حضور کاندیدای انتخاباتی مجلس در راهپیمایی ۲۲بهمن 4 حضور کاندیدای انتخاباتی مجلس در راهپیمایی ۲۲بهمن 5 حضور کاندیدای انتخاباتی مجلس در راهپیمایی ۲۲بهمن6 حضور کاندیدای انتخاباتی مجلس در راهپیمایی ۲۲بهمن7

حضور کاندیدای انتخاباتی مجلس در راهپیمایی ۲۲بهمن 1