صبح امروز جلسه طرح توسعه صنعت نوغانداری ویژه دهیاران، شوراهای اسلامی روستا ومددکاران درسطح شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز،  محمد مهدی صفری مدیرجهادکشاورزی املش در این جلسه گفت:ازگذشته های دورپرورش کرم وتولیدرشته های ابریشم یک منبع درآمدکشاورزان دراملش بوده است.دراین راستا شهرستان املش بدلیل دارابودن آب وهوای مرطوب وخنک درکنارتوتستانها ازجمله مزایایی بشمارمیرودکه میتوان ازآن برای تولیدپیله کرم ابریشم استفاده کرد

وی افزود:باتوجه به توسعه حوزه های مشاغل خانگی دربخش کشاورزی وآموزشهایی که توسط کارشناسان جهادکشاورزی درحلول سال به نوغانداران داده میشودوحمایت هایی که دراین خصوص توسط اداره توسعه نوغانداری استان درحال انجام است زمان مناسبی برای شکوفایی وجهش تولیددراین صنعت درشهرستان املش فرارسیده است.

صفری ازتمامی دهیاران، شوراهای اسلامی ومددکاران روستاهای هدف خواست دراین راستا اهتمام ویژه ای داشته باشند.

مدیرجهادکشاورزی املش بیان داشت:کارتوزیع جعبه تخم نوغان ازهفتم اردیبهشت درشهرستان آغازگردیده است ونوغانداران میتوانند بامراجعه به مراکزجهادکشاورزی درسطح شهرستان نسبت به دریافت تخم نوغان یارانه ای اقدام نمایند.

وی در پایان  اظهارامیدواری کردبااقدامات هم جانبه انشاء اله شاهدافزایش سطح درآمدخانوارهای روستایی وتوسعه چندپیشگی درسطح جوامع روستایی درسطح شهرستان املش باشیم.