مدیرجهادکشاورزی املش از آغاز برداشت مرکبات ازسطح باغات شهرستان املش خبر داد.     محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز،اظهارداشت :برداشت محصول مرکبات درسطح ۲۹۵۰ هکتارازباغات املش آغازشده؛ پیش بینی می شودازاین سطح مقدار۴۱۳۰۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۸۲۶۰۰۰ میلیون ریال برداشت شود،   وی افزود: عمده محصول پرتقال شهرستان به […]

مدیرجهادکشاورزی املش از آغاز برداشت مرکبات ازسطح باغات شهرستان املش خبر داد.

 

 

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز،اظهارداشت :برداشت محصول مرکبات درسطح ۲۹۵۰ هکتارازباغات املش آغازشده؛ پیش بینی می شودازاین سطح مقدار۴۱۳۰۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۸۲۶۰۰۰ میلیون ریال برداشت شود،

 

وی افزود: عمده محصول پرتقال شهرستان به بازارهای محلی استان ازجمله رشت، انزلی ونیزاستانهای تهران، همدان ،قزوین ، اصفهان وشیراز صادرمیگردد.

 

صفری در پایان خاطرنشان کرد: متوسط عملکرددرهکتار پرتقال درشهرستان ۱۴ تن بوده و۴۴۲۹ نفربهره بردار دارد ودرحال حاضرقیمت هرکیلوپرتقال دربازارمحلی املش ۲۰۰۰۰ ریال مییاشد..۱۴ /۹ /۹۸…روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان املش