18:43

1402/12/05

اسامی آزادگان سر افراز شهرستان رودسر +مدت اسارت

به گزارش صبح رانکوه ،شهرستان رودسر با داشتن ۲۰۳ آزاده دومین شهر بعد از مرکز استان است./رصد رودسر

نام آزاده نام خانوادگی آزادگی نام پدر مدت اسارت درصد جانبازی
۱ علی آروندی خرشتمی شعبان ۳۵ ۳۰
۲ نریمان آقاجانی لزرجانی حسینعلی ۴۸ ۲۵
۳ قربانعلی آقاجانی مازندرانی خلیل ۲۶ ۲۵
۴ اسماعیل ابراهیمی تلیکانی جواد ۴۴ ۵۵
۵ فضل اله احمدپورکیوانی احمد ۲۵ ۲۵
۶ پرویز احمدزاده سفیدداربنی حسن ۷۴ ۳۰
۷ حسین احمدی یداله ۲۵ ۲۵
۸ رحمت اسمعیل زاده یوسف ۲۵ ۲۵
۹ ذکریا اسمعیل نژادمیان پشته محمدرضا ۲۶ ۲۵
۱۰ محمدرضا اسمعیلی سرمستانی اسمعیل ۲۵ ۲۵
۱۱ علی اسمعیلی سویری غفور ۵۳ ۳۰
۱۲ علیرضا اشکورکیائی روح اله ۲۵ ۲۵
۱۳ علی اکبر افتاده واجاری تراب ۲۵ ۲۵
۱۴ رحمتعلی اکبرزاده خانسری قربانعلی ۲۵ ۲۵
۱۵ جعفر اکبری مختار ۲۶ ۳۰
۱۶ حسین اکبری شیرایه عباس ۷۸ ۳۵
۱۷ عطاءاله اکبری کاکرودی علی ۲۵ ۲۵
۱۸ سیروس امانی یوسف ۲۵ ۲۵
۱۹ ولی اله امانی بندبن بالنگا صادق ۲۶ ۳۰
۲۰ جلیل امیری گوابری امان اله ۲۶ ۲۵
۲۱ نظرعلی امیری گوابری غلامعلی ۲۶ ۲۵
۲۲ حمید بابائی مازوکله پشته توکل ۲۶ ۲۵
۲۳ احمد باقرپسندتمیجانی محمدعلی ۲۵ ۲۵
۲۴ سیدابراهیم باقری چاخانسر سیدجلال ۴۸ ۳۵
۲۵ ضیاء باقری دریاکناری قاسم ۲۶ ۲۵
۲۶ محمود باقری لیما رمضان ۲۵ ۲۵
۲۷ حسین براقی هوشنگ ۲۵ ۲۵
۲۸ اکبر برزگردعویسرائی عقیل ۲۵ ۲۵
۲۹ حسن پرکار قربانعلی ۲۵ ۲۵
۳۰ محمدحسین پورباقرشیرایه باقر ۲۵ ۲۵
۳۱ تیمور پورحسن سلاکجانی محمدعلی ۱۱۲ ۵۰
۳۲ اسداله پورحیدری گزافرودی یداله ۲۷ ۳۰
۳۳ صابر پوررحمت اشکرمیدانی علی ۲۵ ۳۰
۳۴ محمد پوررمضان چافجیری حسین ۴۳ ۳۰
۳۵ علی اصغر پورزین العابدین علی اکبر ۲۵ ۲۵
۳۶ علی اکبر پورمحمددعویسرائی مختار ۲۵ ۳۰
۳۷ غلامرضا پورمهدی حسین ۲۶ ۲۵
۳۸ بهمن پیرا جعفر ۲۶ ۳۰
۳۹ جواد تاهو علی ۲۵ ۲۵
۴۰ حمیدرضا تقی زاده بلالمی علیرضا ۲۶ ۳۰
۴۱ مسعود جعفری چافجیری مجید ۹ ۲۰
۴۲ فرامرز جعفری قاضی چاکی محسن ۲۶ ۲۵
۴۳ محمدباقر جوانمردکلدره محمدمهدی ۲۵ ۲۵
۴۴ سیداصغر چاکانی سیدباقر ۲۶ ۲۵
۴۵ اسماعیل حاجی پور محمدباقر ۲۶ ۲۵
۴۶ زمان حبیبی کریم ۲۵ ۲۵
۴۷ عباس حبیبی تمیجانی کمال ۱۴ ۱۵
۴۸ عطاءاله حبیبی کندبن نعمت ۴۸ ۲۵
۴۹ محمدرضا حسن پورچابکی علی ۲۶ ۲۵
۵۰ ابراهیم حسن پورزیردهی قربانعلی ۲۵ ۲۵
۵۱ عباس حسن پورنودهی موسی ۲۵ ۲۵
۵۲ شریف حسن خانی گره گوابری عباس ۲۶ ۳۰
۵۳ فریدون حسن زاده پرم کوهی عیسی ۲۵ ۲۵
۵۴ فرامرز حسن زاده گان رودسری محمد ۲۶ ۲۵
۵۵ رضا حسن گزافی محمدحسن ۲۵ ۲۵
۵۶ منصور حسنی ثانی اله بداشت ۴۳ ۲۵
۵۷ رحیم حسنی وسمه جانی اشرف ۲۶ ۲۵
۵۸ امیرعلی حسین دخت اطاقور محمد ۲۵ ۲۵
۵۹ حمید حسین نیاولیسه رضا ۲۶ ۲۵
۶۰ سیدهادی حسینی سیداشرف ۴۳ ۴۰
۶۱ حسن حسینی پرچکوهی قربانعلی ۲۶ ۲۵
۶۲ عباس حسینی چابکی حسین ۲۶ ۲۵
۶۳ میرحسن حسینی له داربنی سیدتقی ۲۵ ۲۵
۶۴ محمدقلی حکیمی مهدی ۲۵ ۳۰
۶۵ عقیل حیدرعلی زاده حسینعلی ۲۵ ۲۵
۶۶ مهدی خادم الفقراءکلاچایه ابراهیم ۲۶ ۲۵
۶۷ حجت اله خادمی یداله ۲۵ ۲۵
۶۸ حسن خالقی گرمجانی علی اکبر ۲۶ ۲۵
۶۹ محمد خجسته علی ۲۵ ۲۵
۷۰ محمود خدادادلزرجانی یوسف ۳۷ ۳۰
۷۱ رضا خداشناس محمد ۲۵ ۲۵
۷۲ سیدمحسن خرم حسینی سیدمهدی ۴۸ ۳۰
۷۳ حجت خلیقی معصوم ۲۵ ۲۵
۷۴ علی اصغر خورسندی چنیجانی مسیب ۲۵ ۲۵
۷۵ محمد خوش بخت دریاکناری یوسف ۲۵ ۲۵
۷۶ احمد خوش فکررودسری عیسی ۲۵ ۲۵
۷۷ شاپور خوشخان عین شیخ آقابرار ۲۶ ۲۵
۷۸ خیراله داداشی لپاسر فرخ ۲۶ ۲۵
۷۹ جمشید دادخواه شیرمحله اسداله ۲۵ ۲۵
۸۰ محمد داریزین ابراهیم ۵۲ ۳۵
۸۱ حسین دین پژوه باقر ۲۵ ۲۵
۸۲ الیاس ذوقی اسماعیل ۲۵ ۲۵
۸۳ محمود راسخی فر اسماعیل ۲۶ ۳۰
۸۴ محمدتقی راه شناس محمدعلی ۲۶ ۳۵
۸۵ رحمت رحمت زاده سویری محمدعلی ۵۲ ۲۵
۸۶ فرهاد رحمت نژاد رحمت ۲۵ ۲۵
۸۷ جلال رحمتی اصلی حسن ۵۱ ۳۰
۸۸ سلیمان رحمتی حسن سرائی صفرعلی ۳۱ ۳۰
۸۹ علی اکبر رحیم زاده اشکلک علیجان ۲۶ ۲۵
۹۰ ابراهیم رخصتی چنیجانی حسین ۱۰۰ ۵۰
۹۱ لقمان رستمی گزافرودی حمید ۲۶ ۲۵
۹۲ عزت اله رضائی عباس ۲۶ ۲۵
۹۳ سیداسماعیل رضائی دریاکناری سیدحسین ۲۵ ۲۵
۹۴ بهمن رضاپورسرمستانی فرج اله ۲۶ ۲۵
۹۵ قاسم رضاخواه رودسری محمود ۲۶ ۲۵
۹۶ عبداله رمضان زاده اشکلک جعفر ۲۶ ۲۵
۹۷ جمشید رمضان علیزاده اسماعیل ۲۶ ۲۵
۹۸ رضا رمضان نژاد حسن ۲۶ ۲۵
۹۹ عبدالرضا رمضانخواه موسی ۴۱ ۴۰
۱۰۰ پرویز رمضانی اربوسرا رحمن ۱۰ ۱۵
۱۰۱ عطاءاله رمضانی سلطانسرا محمد ۲۶ ۳۰
۱۰۲ محمد رمضانی مومز سبزعلی ۲۶ ۳۰
۱۰۳ داود روحی گرکرودی جانعلی ۲۶ ۲۵
۱۰۴ سهراب رهنما مرادعلی ۵۱ ۴۰
۱۰۵ حسن سبزعلی پورواجارگاه سبزعلی ۲۵ ۲۵
۱۰۶ هادی ستوهی له داربنی غلامحسن ۲۶ ۲۵
۱۰۷ یزدان سحابی مهدی ۲۶ ۲۵
۱۰۸ رمضانعلی سرپرست گرمجانی صفرعلی ۲۵ ۲۵
۱۰۹ ایوب سلیمی دروئی عباداله ۵۲ ۳۵
۱۱۰ غلامحسین سمائی اسماعیل ۲۶ ۲۵
۱۱۱ مرتضی سمامی ترشکوهی رمضان ۲۵ ۲۵
۱۱۲ سیدروح اله سیدحسینی سیاهکله سیدعیسی ۹۶ ۵۵
۱۱۳ عبدالحسین شایان عباس ۲۵ ۲۵
۱۱۴ مجید شریف زاده قاسم ۲۵ ۳۰
۱۱۵ رحمن شعبانی حسینعلی ۵۳ ۳۵
۱۱۶ محمدحسین شیخ مولائی محمود ۶ ۱۰
۱۱۷ نصرت شیرعلی زاده یوسف ۲۶ ۲۵
۱۱۸ رضا شیرین خواه پیله آقا ۱۵ ۲۵
۱۱۹ احمد صادقی صفر ۵۳ ۴۰
۱۲۰ هادی صادقی زیازی ادریس ۲۵ ۳۰
۱۲۱ اسمعیل صالحی نژادچایجان غلامحسین ۲۶ ۲۵
۱۲۲ عبدالرضا صحرانوردسورکوهی علیجان ۲۶ ۳۵
۱۲۳ حسین صحن سرائی محمدحسین ۲۶ ۲۵
۱۲۴ مهدی صفری رودسری عیسی ۴۳ ۳۰
۱۲۵ محمدمهدی صفری سفیدداربنی احمد ۹۹ ۴۵
۱۲۶ موسی صیدی محمد ۷۸ ۴۵
۱۲۷ جعفر طالبی بهرام ۲۶ ۲۵
۱۲۸ حسین طاهری گیلاکجانی یوسف ۷۹ ۵۰
۱۲۹ حمیدرضا عباسی دوگلسرا غلامحسین ۲۵ ۲۵
۱۳۰ احمد عبدی بندبنی قربانعلی ۲۶ ۲۵
۱۳۱ محمدعلی عسکری محمدحسن ۱۱۸ ۵۵
۱۳۲ گل علی علی زاده لشکان عبداله ۲۹ ۲۵
۱۳۳ سیف اله علی نژاد رمضان ۲۶ ۳۰
۱۳۴ ایمانعلی علیجانی چاکلی باقر ۲۵ ۲۵
۱۳۵ غلامرضا علیزاده نصرت ۲۶ ۲۵
۱۳۶ حسن علیزاده تازه آبادی کریم ۵۲ ۳۰
۱۳۷ حسن علیزاده خاناپشتانی اسمعیل ۶ ۱۵
۱۳۸ ابراهیم عموئیان کلکاسرائی محمدعلی ۲۵ ۲۵
۱۳۹ فردین عیسی پورچالکسرائی حجت ۲۶ ۲۵
۱۴۰ علی اکبر غلامی چابک باقر ۲۵ ۴۵
۱۴۱ شهروز غلامی رودسری ابوالقاسم ۲۶ ۳۵
۱۴۲ کاظم غلامی زاهدی موسی ۲۶ ۲۵
۱۴۳ حسن غلامی کرفستانی محمود ۲۵ ۲۵
۱۴۴ پرویز غلامی کودکان صفر ۲۵ ۲۵
۱۴۵ سلمان غلامیان کرفستانی رجبعلی ۲۶ ۲۵
۱۴۶ شجاع فتحی پورلپاسر داود ۲۶ ۲۵
۱۴۷ ایرج فخرثانی حسنی قاسم آبادی فرج اله ۲۶ ۲۵
۱۴۸ سهراب فدائی سلیمان ۲۶ ۲۵
۱۴۹ ابراهیم فرخ نیاگواسرائی حسن ۹۹ ۴۰
۱۵۰ عیسی فلاح یحیی ۲۵ ۲۵
۱۵۱ مرتضی فلاح نودهی تیمور ۵۱ ۳۰
۱۵۲ محمد قاسم نژاد شعبانعلی ۲۶ ۲۵
۱۵۳ نعمت قاسمیان چنیجانی قاسم ۲۷ ۲۵
۱۵۴ علی اکبر قربانعلی پور قاسم ۱۰۲ ۵۵
۱۵۵ بازعلی قربانی کندسری قربانعلی ۲۶ ۲۵
۱۵۶ بهروز قلی زاده سرایدشتی ابوالحسن ۲۶ ۲۵
۱۵۷ محمود قلیپورپینوندی اسداله ۲۵ ۲۵
۱۵۸ جمشید قنبرزاده محمدعلی ۲۵ ۲۵
۱۵۹ حسین قنبرزاده کوره تاش رمضانعلی ۲۶ ۲۵
۱۶۰ علی کاس زاد عیسی ۲۵ ۲۵
۱۶۱ اسماعیل کاظمی حسین ۲۶ ۲۵
۱۶۲ بهمن کاظمی کوشکوه علی رضا ۲۵ ۳۰
۱۶۳ محمدجواد کامیاب موسی ۲۵ ۲۵
۱۶۴ علی کدیورشلمانی حسین ۹۹ ۴۰
۱۶۵ محمدتقی کریمی گزافرودی تیمور ۲۵ ۲۵
۱۶۶ محمدرضا کشاورزچنیجانی قاسم ۲۵ ۳۰
۱۶۷ محسن گنجی محمدرضا ۲۵ ۲۵
۱۶۸ ابراهیم لطفی پورفکجور فتحعلی ۲۶ ۲۵
۱۶۹ علی لقمانی پور سلیمان ۵۲ ۲۵
۱۷۰ مصطفی مؤذن محمد ۲۷ ۵۰
۱۷۱ احسان محمدباقری اسکندر ۲۵ ۲۵
۱۷۲ رحمت محمدرضائی عیسی ۲۵ ۳۰
۱۷۳ اسماعیل محمدنژادسرایدشتی احمد ۵۲ ۳۰
۱۷۴ موسی محمدی مرسه یحیی ۲۵ ۲۵
۱۷۵ قاسم مرادی تکامجانی پهلوان ۲۵ ۲۵
۱۷۶ عباس مظلومی کیوانی ابراهیم ۲۵ ۳۰
۱۷۷ مهدی مقامی گرمجانی رمضان ۲۶ ۲۵
۱۷۸ ایرج ملکی رضامحله قربانعلی ۲۵ ۲۵
۱۷۹ سیدمهرزاد موسوی سیدحسین ۵۱ ۳۰
۱۸۰ سیدعباس موسوی سارسری سیدحسن ۲۶ ۳۰
۱۸۱ علی اکبر موسی پورعلیکلایه مسیب ۲۵ ۲۵
۱۸۲ عظیم مهدی نیارودسری محمود ۴۸ ۲۵
۱۸۳ عبداله مهرپورگزافرودی جواد ۲۶ ۴۵
۱۸۴ ملک مهرعلی زاده حسین ۲۶ ۲۵
۱۸۵ سیدمحمدرضا میرراضی رودسری میرحمزه ۲۵ ۲۵
۱۸۶ تقی میرزاقلی پورمشکله قربان ۳۳ ۳۰
۱۸۷ سیدحسین میرفضلی کلاچایه سیداحمد ۲۶ ۲۵
۱۸۸ تیمور نباتی کرفستانی علی اصغر ۲۵ ۲۵
۱۸۹ سیروس نظری غلامعلی ۲۵ ۲۵
۱۹۰ سیروس نقدی بازنشین حسینعلی ۲۵ ۲۵
۱۹۱ علی نورالهی نوراله ۶ ۱۵
۱۹۲ علیرضا نوری بلالمی حسنعلی ۵۲ ۵۰
۱۹۳ محمد وحدانی فر علی ۲۶ ۲۵
۱۹۴ سیروس هاشم زاده پشتیری اجانگل ۲۶ ۲۵
۱۹۵ سیدمنصور هاشمی جیردهی سیدجواد ۲۶ ۲۵
۱۹۶ داریوش یعقوبی راد هاشم ۲۳ ۲۵
۱۹۷ محمد یعقوبی نیا عیسی ۲۶ ۳۰
۱۹۸ اصغر یوسف پوراصلی حسن ۲۵ ۲۵
۱۹۹ اسکندر یوسف زاده رستم ۲۶ ۲۵

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *