مدیرجهادکشاورزی املش از آغازبرداشت کیوی درسطح املش خبرداد؛   مهندس  صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت؛ برداشت محصول کیوی درسطح ۸۰ هکتارازباغات پراکنده املش آغاز شده؛ پیش بینی میشود ازاین سطح مقدار ۲۴۰۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۸۴۰۰۰ میلیون ریال عایدبهره برداران شود.   وی افزود: عمده محصول کیوی شهرستان به […]

مدیرجهادکشاورزی املش از آغازبرداشت کیوی درسطح املش خبرداد؛

 

مهندس  صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت؛ برداشت محصول کیوی درسطح ۸۰ هکتارازباغات پراکنده املش آغاز شده؛ پیش بینی میشود ازاین سطح مقدار ۲۴۰۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۸۴۰۰۰ میلیون ریال عایدبهره برداران شود.

 

وی افزود: عمده محصول کیوی شهرستان به بازارهای محلی استان ونیزاستانهای همجوارصادرمیگردد،

 

صفری درپایان خاطرنشان کرد؛ متوسط عملکرد درهکتارکیوی در شهرستان ۳۰ تن بوده وحدود ۲۵۰ نفربهره بردار کیوی دارد ودرحال حاضرقیمت هرکیلوکیوی دربازارمحلی املش ۳۵۰۰۰ ریال میباشد.