مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش  از آغازبرداشت خرمالو در سطح شهرستان املش خبرداد.       محمد صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، اظهارداشت:برداشت خرمالودرسطح ۱۷ هکتارازباغات شهرستان املش آغازشده؛ پیش بینی می شود از این سطح مقدار ۱۲۸ تن محصول به ارزش تقریبی ۱۹۲۵ میلیون ریال عایدباغداران گردد،     وی افزود:عمده محصول خرمالو شهرستان […]

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش  از آغازبرداشت خرمالو در سطح شهرستان املش خبرداد.

 

 

 

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، اظهارداشت:برداشت خرمالودرسطح ۱۷ هکتارازباغات شهرستان املش آغازشده؛ پیش بینی می شود از این سطح مقدار ۱۲۸ تن محصول به ارزش تقریبی ۱۹۲۵ میلیون ریال عایدباغداران گردد،

 

 

وی افزود:عمده محصول خرمالو شهرستان به بازارهای محلی واستانهای همجوارصادرمی شود،

 

 

صفری خاطر نشان کرد متوسط عملکرد درهکتارخرمالو شهرستان ۷۵۵۰ کیلوگرم بوده ودرحال حاضرمتوسط قیمت هرکیلوخرمالو دربازارمحلی املش ۱۵۰۰۰ ریال می باشد

 

 

آغاز برداشت نارنگی ازسطح باغات شهرستان املش:

 

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش ازآغاز برداشت نارنگی درسطح شهرستان املش خبرداد؛

 

 

lمحمد صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: برداشت محصول نارنگی درسطح ۲۳۵ هکتار ازباغات پراکنده شهرستان املش بصورت نوبری آغاز شده؛ پیش بینی میشود درسال جاری ازاین سطح مقدار ۱۸۳۳ تن محصول به ارزش تقریبی ۵۵ میلیارد عاید بهره برداران گردد،

 

 

وی در پایان اظهارداشت: متوسط عملکرددرهکتارنارنگی شهرستان ۷/۸۰۰ تن بوده وعمده محصول نارنگی شهرستان دربازارهای محلی واستانهای همجوارصادرمی شود.