مدیرجهادکشاورزی املش از آغازفازدوم مرمت وبهسازی پروژه استخرهای ذخیره آب کشاورزی املش خبرداد.

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز،اظهار داشت:بمنظور ذخیره آب مطمین زراعی وآبرسانی بموقع به شالیزارهای شهرستان درفصل کم آبی وتنش دمایی بالا، این مدیریت مرمت ولایروبی استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان رادردست اجرا دارد،

وی افزود:مرمت ولایروبی ۳۶ پهنه آب بندان در۱۳ روستای شهرستان درسطح ۵۱/۳۸ هکتارشروع گردیده است، ایشان دراین رابطه افزودند:استخرهای ذخیره آب کشاورزی که درحال لایروبی میباشد را تعداد ۱۰۰۰ بهره بردارشالیکاردرسطح ۹۰۰ هکتاراستفاده می نمایند که میزان هزینه تخصیصی آن ۱۳ میلیارد ریال میباشد،

صفری پایان خاطرنشان ساخت:اجرای کامل این طرح ذخیره آب مطمین کشاورزی برای اراضی شالیزاری شهرستان درمواقع بحران بمنظورآرامش خاطرشالیکاران، درآمدزایی برای دهیاری وروستاییان باپرورش ماهیان گرم آبی، جذب توریست وگردشگر وجلوگیری ازهدررفت آب را درپی خواهدداشت.