مدیرجهادکشاورزی املش از آغازبرداشت نارنج درسطح شهرستان املش خبرداد؛     محمد صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت : برداشت محصول نارنج درسطح ۱۱۵ هکتارازباغات پراکنده املش آغازشده؛ پیش بینی میشودازاین سطح مقدار۱۴۹۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۱۱۹۲۰ میلیون ریال عایدبهره برداران شود،   وی افزود: عمده محصول نارنج شهرستان به […]

مدیرجهادکشاورزی املش از آغازبرداشت نارنج درسطح شهرستان املش خبرداد؛

 

 

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت : برداشت محصول نارنج درسطح ۱۱۵ هکتارازباغات پراکنده املش آغازشده؛ پیش بینی میشودازاین سطح مقدار۱۴۹۰ تن محصول به ارزش تقریبی ۱۱۹۲۰ میلیون ریال عایدبهره برداران شود،

 

وی افزود: عمده محصول نارنج شهرستان به بازارهای محلی استان ازجمله رشت، انزلی ونیزاستانهای تهران، همدان، قزوین واصفهان صادرمیگردد،

 

صفری پایان خاطرنشان کرد: متوسط عملکرد درهکتارنارنج درشهرستان ۱۳ تن بوده وشهرستان املش حدود ۳۱۰۰ هکتار باغ مرکبات داشته و۴۴۳۰ نفربهره برداردارد ودرحال حاضرقیمت هرکیلونارنج دربازارمحلی املش ۸۰۰۰ ریال می باشد.