منطقه کاوش - رانکوه نیوز
منطقه کاوش شده سیا سو  مرز بین املش و رودسر 21 جولای 2015

منطقه کاوش شده سیا سو مرز بین املش و رودسر

اختصاصی/صبح رانکوه:  این کاوش از دوره عصر آهن در سال ۱۳۹۱ در منطقه سیاسو مرز بین املش و رودسر به سرپرستی شهرام رامین انجام شده است. عکس ها: دکتر ولی جهانی