(خانه دموجی - رانکوه نیوز
خانه پازنی(خانه دموجی) سال نو در روستای امام املش 17 مارس 2016

خانه پازنی(خانه دموجی) سال نو در روستای امام املش

اختصاصی/ آمدن ” سبک پا” و یا ” خوشقدم ” در هنگام تحویل سال نو و یا صبح نوروز در روستای امام همانند اغلب نقاط گیلان مرسوم است. صبح رانکوه/سلطان امیری امام : دراولین دقایق تحویل سال شخصی خوش خوی از اهالی خانه راانتخاب میکردندکه قدمش مبارک باشد.باوردارندگان این رسم خجسته جهت جلب مبارکی وسرزندگی […]