اداره کل - رانکوه نیوز
سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد 21 ژوئن 2016

سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد

طی حکمی ازسوی استاندارگیلان سیدمحمدرضا بهنامی به سمت سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد.وی   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، طی حکمی ازسوی استاندارگیلان سیدمحمدرضا بهنامی به سمت سرپرست معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار منصوب شد.وی پیش از این کارشناس حوزه استاندارگیلان بود