چای شما
اختصاصی رانکوه نیوز
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۳۹۴ در ۶:۱۹ ب.ظ , کد خبر:   29276

سلطان امیری امام

پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز: (Rankoohnews)
شب چله در روستای امام املش

اختصاصی/ بی شک آیین هاوباورهادرهرقومیتی باتفاوتهایی دربین ایرانیان ازگذشته های دوروجودداشته وریشه درآداب وسنن پیشینیان دارد

صبح رانکوه:درروستای امام نیزازقدیم اجداونیاکانمان براین سنتهاپایبندبوده وهستند.شب چله که طولانی ترین شب سال می باشد،یکی ازآنهاست.درامام ماننداکثرجاهای ایران دراین شب خانواده دریک مکان وترجیحادرخانه بزرگ خانواده جمع می شوندودرکنارهم شب بیادماندنی رارقم میزنند.یکی ازغذاهای مخصوص این شب سبزی پلووماهی است.ومعتقدندکه دراین شب حتماازماهی شوریادودی استفاده شود.ویاازپلووخورشت قورمه سبزی ویاترش تره یاتره کوهی خشک شده برای شام استفاده میکردندبرای شب نشینی بعدازشام مادرخانه بجای آجیل ازبرنج،مرجو،تخم کدو،تخم خربزه یاهندوانه ،عدس،گندم وفندوق برشته شده استفاده می کردند.جای میوه های رنگارنگ راآب کونوس وبه که معمولابجای یخچال زیرتوده کاه نگه داری میشد،پرمیکردند.چای قندپهلوجانشین هندوانه بودآنهم چایی که روی اتش یاسماورآتشی درست میشد.کدویاچغندرپخته جزء شب چره های حتمی این شب بود. بهرحال معتقدبودندکه چهل نوع میوه وتنقلات به نیت شب چله بایدخورده شودکه البته برای همگان انجام این امرمیسرنبود.دراین شب حتی اهالی روستابرای شب نشینی ودورهم بودن بعدازشام به خانه های هم می رفتند.بازارقصه گویی وروایت وداستان وبقول مابازارنقل داغ بود .خانواده هایی که درخانه فردباسوادداشتندکتاب حافظ رابازمیکردندونیت کرده وفال میگرفتندومعتقدبودنددرآن شب فالشان درست است وبه نوعی سرنوشت سالشان باآن فال مشخص می شد.ودربعضی ازخانه هاداستانهای شاهنامه نیزخوانده یاگفته میشود.


انتهای پیام
بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید